Zakres działania

Zakres działania Komendanta Powiatowego Policji w Śremie

Komendant Powiatowy Policji w Śremie jest organem administracji rządowej na obszarze powiatu śremskiego, działającym w imieniu starosty, a także działający w imieniu własnym w sprawach: wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń, wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią. Zajmuje się ochroną bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Komendant Powiatowy Policji w Śremie podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Poznaniu.

Komendanta Powiatowego Policji w Śremie powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu po zasięgnięciu opinii Starosty Śremskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Śremie jest przełożonym policjantów na terenie powiatu śremskiego. Koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie powiatu śremskiego.

Komendant  Powiatowy Policji w Śremie wykonuje swoje zadania przy pomocy podległych mu komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Śremie oraz podległego mu Posterunku Policji w Książu Wielkopolskim.

Komendant Powiatowy Policji w Śremie składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego powiatu śremskiego. Jest obowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

W Komendzie Powiatowej Policji w Śremie prowadzona jest strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Śremie, strona Biuletynu Informacji Publicznej KPP w Śremie.

Dodatkowe informacje:

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Śremie znajduje się przy ul. Adama Mickiewicza 15.

W Komendzie Powiatowej Policji w Śremie można złożyć wniosek, skargę lub petycję.

Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przestępstwa, lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji (komendy Policji, komisariatu Policji lub posterunku Policji) lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Powrót na górę strony