Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności, koordynator do spraw dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Śremie zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.srem.policja.gov.pl/ oraz strony BIP - http://bip.srem.kpp.policja.gov.pl/.

Strona internetowa częściowo jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktora serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Strona internetowa BIP jest w formie tekstowej. Nie zawiera żadnych materiałów audiowizualnych i jest zgodna z ustawą.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określającej środki oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie, funkcję koordynatora do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie pełni:

podinsp. Ewa Kasińska

tel. 47 77 342 09

e-mail: ewa.kasinska@po.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych  lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.

Dostępność architektoniczna Komendy Powiatowej Policji w Śremie

Budynek Komendy Powiatowej Policji w Śremie zlokalizowany jest przy ulicy Mickiewicza 15 wśród zabudowy miejskiej. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Przed wejściem znajduje się jedno miejsce parkingowe oznaczone znakami dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika. Toaleta znajdująca się na parterze budynku przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Powrót na górę strony