„PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI” - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

„PRĘDKOŚĆ - ZERO TOLERANCJI”

W ten weekend policjanci na terenie całego kraju prowadzą działania „Prędkość – zero tolerancji”. W Wielkopolsce mundurowi akcję ukierunkowaną na kontrolę przestrzegania przez kierujących przepisów dotyczących obowiązującej prędkości jazdy prowadzą od początku tygodnia. A wszystko dlatego, że nadmierna prędkość jest cały czas jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych, w tym szczególnie tych, których skutkiem jest śmierć człowieka.

Pomimo organizacji szeregu przedsięwzięć kontrolnych i profilaktycznych, stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Wielkopolsce jest niezadowalający. 
W styczniu 2019 roku na drogach woj. wielkopolskiego doszło do 2.995 zdarzeń drogowych, w tym  237 wypadków i 2.758 kolizji drogowych. W wypadkach zginęło 21 osób, a 258 doznało obrażeń ciała. 
W porównaniu do stycznia 2018 roku nastąpił wzrost liczby:
-   wypadków o 47 tj. 24,7 %,
-   zabitych o 4 tj. 23,5 %,
-   osób rannych o 35 tj.15,7 %.
 
PRZEKROCZYŁEŚ PRĘDKOŚĆ – STRACISZ PRAWO JAZDY
 
W 2018 roku w Wielkopolsce 1.998 (w 2017 roku – 2.605) kierujących straciło prawo jazdy na okres 3 miesięcy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Zatrzymano również 35 osób, które kierowały pojazdami w okresie obowiązywania powyższego zakazu.
 
Obowiązujące przepisy dot. zatrzymania prawa jazdy stanowią, że w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób, zatrzymane zostanie prawo jazdy i przesłane do właściwego starosty, który - wydając decyzję administracyjną - formalnie zatrzyma ten dokument - za pierwszym razem na 3 miesiące. Starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.
 
Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu – starosty.
 
Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w tym 3 – miesięcznym okresie, będzie skutkowało jego wydłużeniem do 6 miesięcy. Kierowanie pojazdem w tych okresach (decyzja starosty o zatrzymaniu prawa jazdy) jest wykroczeniem określonym w art. 94 kw. Kolejna „wpadka” bez prawa jazdy, wiązać się będzie z cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie, która po raz pierwszy ubiega się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami (kurs i egzamin). Kierowanie pojazdem w tym okresie (decyzja starosty o cofnięciu uprawnień) jest przestępstwem określonym w art. 180a kk., który stanowi:
 „Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”
 
DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ NA DROGACH W POLSCE
 
  • Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t
        (DMC – dopuszczalna masa całkowita)
 
Obszar niezabudowany
­ Autostrada 140 km/h
­ Droga ekspresowa dwujezdniowa 120 km/h
­ Droga ekspresowa jednojezdniowa 100 km/h
­ Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę 100 km/h
­ Droga jednojezdniowa 90 km/h
 
Obszar zabudowany
­ Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h
­ Od godz. 23:00 do 5:00 60 km/h
 
Strefa zamieszkania 20 km/h
 
  • Pozostałe pojazdy oraz zespoły pojazdów
Obszar niezabudowany
­ Autostrada 80 km/h
­ Droga ekspresowa dwujezdniowa 80 km/h
­ Droga ekspresowa jednojezdniowa 80 km/h
­ Droga dwujezdniowa o 2 pasach w każdą stronę 80 km/h
­ Droga jednojezdniowa 70 km/h
 
Obszar zabudowany
­ Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h
­ Od godz. 23:00 do 5:00 60 km/h
 
Strefa zamieszkania 20 km/h
  • Autobusy spełniające warunki określone w art. 66 ust. 5 Ustawy Prawo o ruchu drogowym
Obszar niezabudowany
­ Autostrada 100 km/h
­ Droga ekspresowa dwujezdniowa 100 km/h
­ Droga ekspresowa jednojezdniowa 100 km/h
 
Obszar zabudowany
­ Od godz. 5:00 do 23:00 50 km/h
­ Od godz. 23:00 do 5:00 60 km/h
 
Strefa zamieszkania 20 km/h
 

Z powodu nadmiernej prędkości na drogach giną nie tylko kierujący samochodami i pasażerowie, ale także piesi i rowerzyści!

Pamiętajmy, że im większa prędkość pojazdu tym:

  • gorsze postrzeganie otoczenia przez kierowców i ograniczony odbiór informacji,
  • gorsza równowaga pojazdu na krzywiznach drogowych i mniejsza przyczepności opon do nawierzchni,
  • dłuższa droga hamowania,
  • dużo większa energia zderzenia z innym pojazdem lub stałą przeszkodą i tragiczniejsze skutki dla kierowcy oraz pasażerów,
  • większa długość drogi odrzutu pojazdów uczestniczących w wypadku, co oznacza możliwość odrzucenia pojazdu na chodnik lub na przeciwny pas ruchu i uwikłanie w wypadek dodatkowych uczestników ruchu.

Apelujemy do kierowców o zachowanie  ostrożności i dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów oraz warunków panujących na drodze.

 
/ KWP / KGP / EK /