Komendant podsumował wyniki pracy śremskiej Policji za 2019 rok - Aktualności - KPP Śrem

Aktualności

Komendant podsumował wyniki pracy śremskiej Policji za 2019 rok

Data publikacji 17.01.2020

Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak, w obecności I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Romana Kustera, władz samorządowych, Prokuratora Rejonowego, szefów służb mundurowych, policjantów i pracowników naszej Komendy, przedstawił wyniki pracy śremskiej Policji za 2019 rok.

17 stycznia br. w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Śremie odbyła się odprawa roczna, podczas której podsumowano wyniki pracy śremskiej Policji za 2019 rok. 

Komendant Powiatowy Policji w Śremie insp. Sławomir Jądrzak rozpoczynając naradę powitał przybyłych gości, wśród których byli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, Wicestarosta Piotr Ruta, Prokurator Rejonowy w Śremie Renata Mikołajczak, Zastępca Burmistrza Śremu i Przewodniczący Rady Programu Bezpieczne Miasto Bartosz Żeleźny, Burmistrz Książa Wlkp. Teofil Marciniak, Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Barbara Wierzbińska, Wójt Gminy Brodnica Marek Pakowski, Komendant Straży Miejskiej Marian Goliński i Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Daniel Przewoźniak. W odprawie uczestniczyli także policjanci ze wszystkich komórek organizacyjnych śremskiej Komendy i pracownicy cywilni z naszej jednostki.

Następnie Komendant Jądrzak szczegółowo omówił wyniki pracy śremskich policjantów za 2019 rok osiągnięte w kontekście, określonych przez Komendanta Głównego Policji i Komendanta Wojewódzkiego, mierników do realizacji. Na wstępie swojej prezentacji odniósł się do wzrostu ilości postępowań wszczętych i stwierdzonych wyjaśniając, iż w całym kraju wynika on ze wzrostu ilości przestępstw niealimentacji. A ten wzrost z kolei jest efektem tego, że bardzo zaostrzyły się przepisy wobec osób, które uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Zwrócił też uwagę na spadek przestępczości kryminalnej. A jednocześnie podkreślił bardzo dobrą wykrywalność przestępstw kryminalnych - na 10 zgłoszonych przestępstw aż 8 jest wykrytych. Ponadto w 7 najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach wykrywaliśmy w 2019 roku znaczniej więcej przestępstw niż w 2018 roku. Tu nastąpił wzrost wykrywalności o ponad 10%. W przestępstwach rozbójniczych mamy np. wykrywalność na poziomie 100%. Komendant przywołał trudną sprawę z sierpnia ubiegłego roku związaną z napadem na seniorkę, kiedy to żmudna praca kryminalnych w efekcie doprowadziła do zatrzymania 18-letniego rozbójnika. Mówił też o wzroście wykrywalności w sprawach związanych z kradzieżami pojazdów. Chwalił ogromną pracę policjantów w tym zakresie. Omawiając obszary monitorowane służby kryminalnej szef śremskiej Policji podkreślił wysokie wartości mienia, które kryminalni zabezpieczyli u podejrzanych na poczet przyszłych kar, a także mienia odzyskanego przez policjantów, które wróciło do pokrzywdzonych. Mówił też o dużej skuteczności w zwalczaniu przestępczości narkotykowej, gospodarczej oraz skuteczności w poszukiwaniach osób ukrywających się przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

Prezentując wyniki pracy pionu prewencji Komendant chwalił zespół ds. wykroczeń, bowiem wskaźnik wykrywalności wykroczeń najbardziej uciążliwych, czyli kradzieży i uszkodzeń mienia, jest na bardzo dobrym poziomie. Szef śremskich stróżów prawa odniósł się także do działań profilaktycznych zorganizowanych w 2019 roku. Mówił o debatach społecznych i inicjatywach z zakresu profilaktyki ruchu drogowego. W dalszej kolejności szczegółowo przedstawił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym przywołując dane z lat 2016-2019 i omawiając główne przyczyny zdarzeń drogowych. Dokonał też analizy, z której wynika, że policjanci przeprowadzili w roku ubiegłym jeszcze więcej niż w roku 2018 badań stanu trzeźwości kierujących pojazdami i ujawnili więcej osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. Sporo uwagi Komendant Jądrzak poświęcił Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wskazując na skuteczność tego narzędzia w planowaniu służby i informując, że zadaniowanie policjantów w obszarze konkretnych zgłoszonych zagrożeń spowodowało, że zostały one wyeliminowane. Jak co roku omówił też sprawy kadrowe, stan dyscypliny służbowej i poinformował o wsparciu ze strony samorządów.

Po szczegółowym podsumowaniu przyszedł czas na omówienie założeń, które Komendant zaplanował jako priorytety w 2020 roku. Te najważniejsze zadania to: 1) realizacja celów MSWiA, priorytetów KGP oraz oczekiwań mieszkańców powiatu śremskiego w zakresie bezpieczeństwa, 2) poprawa bezpieczeństwa na drogach, 3) popularyzacja idei Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa-gruntowne sprawdzanie zgłoszeń, 4) bezpośredni kontakt z obywatelem-szczególna rola dzielnicowego w związku z realizacją programu „Dzielnicowy bliżej nas”, 5) poprawa warunków pracy policjantów i pracowników Policji poprzez standaryzację pomieszczeń w budynku Komendy, 6) doskonalenie kultury organizacyjnej.

W dalszej części odprawy głos zabrał Wicestarosta Piotr Ruta, który dziękował policjantom za to, że mieszkańcy powiatu czują się bezpiecznie. Deklarował współpracę i wsparcie. Za współpracę śremskim funkcjonariuszom dziękowała też Prokurator Renata Mikołajczak, która jednocześnie przedstawiła dane statystyczne obrazujące wspólnie realizowane sprawy. Poinformowała, że 391 wspólnie prowadzonych postępowań zakończyło się wniesieniem do sądu aktu oskarżenia. Dziękowała policjantom Wydziału Kryminalnego za ciężką pracę dowodową, która zaowocowała wysokim wskaźnikiem postępowań sądowych.

Następnie głos zabrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który odniósł się do wyników śremskiego garnizonu. Chwalił naszą skuteczność w zwalczaniu przestępczości gospodarczej oraz osiągnięcia dotyczące wykrywalności w 7 najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach przestępstw. Szczegółowo omówił też jeden z głównych priorytetów Polskiej Policji na 2020 rok jakim jest dbanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym zwracając uwagę na zagrożenia, zachowania kierujących i działania Policji w tym obszarze. Dziękując policjantom za dobrą realizację zadań oraz gratulując osiągniętych wyników wspomniał też o ubiegłorocznym Święcie Policji w Śremie, które podsumował słowami: „piękna uroczystość na wysokim poziomie”. Podziękował także samorządowcom za wsparcie Policji, a Pani Prokurator za współpracę.

Na zakończenie narady głos ponownie zabrał Komendant Jądrzak, który też skupił się na podziękowaniach. Zwracając się do poszczególnych gości dziękował za współpracę, wsparcie i pomoc. Podziękowania za służbę i pracę w 2019 roku skierował także do policjantów i pracowników śremskiej Komendy.

/ Ewa Kasińska /