UWAŻAJ NA DRODZE! - Bezpieczna droga - KPP Śrem

Bezpieczna droga

UWAŻAJ NA DRODZE!

dsc_4270_03.07.10W minioną niedzielę, na drodze powiatu śremskiego, zginęła trzecia w tym roku osoba. Można by rzec, że tegoroczne wakacje w naszym powiecie rozpoczęły się tragicznie. W kolejnych dniach mijającego tygodnia odnotowaliśmy wiele kolizji drogowych.  

Po raz kolejny apelujemy więc o rozwagę, czujność i szczególną ostrożność w ruchu drogowym, bez względu na to w jakim charakterze korzystasz z drogi. 

Musimy wszyscy zadbać o to, aby na naszych drogach było bezpiecznie.

Na drogach coraz większy ruch. Z roku na rok jest więcej pojazdów. To wymaga od nas wszystkich, bez względu na to czy jesteśmy kierowcą samochodu osobowego czy też korzystamy z drogi w charakterze pieszego, szczególnej czujności. Ta rozwaga i ostrożność jest niezbędna cały rok. Kiedy pada śnieg, jest mroźno, to zauważamy, że wielu kierowców nie rozwija dużej prędkości i stara się dostosować prędkość do panujących warunków drogowych. Natomiast latem, kiedy słońce przygrzewa, jest gorąco, a na jezdni sucho, to z kolei wielu kierowców za bardzo rozwija prędkość. Widzimy to praktycznie codziennie i stosujemy wobec tych sprawców wykroczeń postępowania mandatowe. Jeżeli kierowca jedzie z nadmierną prędkością, ujawniamy to wykroczenie i nakładamy mandat, to właściwie można powiedzieć, że sprawa kończy się bardzo dobrze. Ale jeżeli kierowca jedzie z nadmierną prędkością i powoduje wypadek drogowy, w wyniku którego jego uczestnicy odnoszą poważne obrażenia ciała bądź ktoś ginie, to mamy do czynienie z tragedią. Często jest to tragedia wielu osób, całych rodzin. Apelujemy więc o to, aby przez cały rok dostosowywać prędkość do panujących warunków drogowych, które przecież teraz w upałach też nie są idealne. Wysoka temperatura powoduje zmęczenie, obniża koncentrację, niektórzy za kierownicą mogą nawet zasłabnąć. A co się może wydarzyć, kiedy do tego dochodzi alkohol?! 

Przy okazji podjęcia tematu alkoholu informujemy, że z dniem 1 lipca 2010 roku w życie wszedł art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku zmieniającej ustawę - Kodeks karny, ustawę - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawę - Prawo ochrony środowiska.

Poniżej prezentujemy Ustawę z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska i prosimy, aby zwrócić szczególną uwagę na części wytłuszczone.

USTAWA

z dnia 12 lutego 2010 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.(1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) (2)w art. 42 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.";

2) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. § 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a także w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.(3)).";

3) art. 49 otrzymuje brzmienie:

„Art. 49. § 1. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; świadczenie to nie może przekroczyć 60 000 złotych.

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a, 179 lub art. 180, sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do wysokości określonej w § 1.";

4) uchyla się art. 49a;

5) w art. 57a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązkę na podstawie art. 46. Jeżeli pokrzywdzony nie został ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.";

6) (4)w art. 58 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz do sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4.";

7) w art. 67 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do naprawienia szkody w całości albo w części, a może na niego nałożyć obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5 lub 7a, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.";

8) (5)w art. 69 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4 sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach.";

9) (6)w art. 178a dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.".

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.(7)) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału VII otrzymuje brzmienie:

„Rozdział VII

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej";

2) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. § 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany dalej „Funduszem".

§ 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

§ 3. Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z:

1) orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych,

2) potrąceń w wysokości 20 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2,

3) wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,

4) spadków, zapisów i darowizn,

5) dotacji, zbiórek i innych źródeł.

§ 4. Środki Funduszu są przeznaczane na:

1) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje,

2) pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,

3) pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa w pkt 2, udzielaną przez podmioty wymienione w art. 38 § 1,

4) działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na:

a) promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych,

b) podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym,

c) pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń,

d) podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych.

§ 5. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 1, 3 i 4, odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert.

§ 6. Przyznanie środków na realizację zadań, o których mowa w § 4 pkt 1, 3 i 4, następuje na podstawie umowy.

§ 7. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych środków wydatków.

§ 8. Podmioty, które otrzymały środki finansowe z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i przekazywania dysponentowi Funduszu sprawozdań dotyczących wykorzystania tych środków, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

§ 9. Pomocy z Funduszu nie przyznaje się w takim zakresie, w jakim została ona udzielona z innych źródeł.

§ 10. Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania środków otrzymanych z Funduszu pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania, w tym zgodności informacji zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 8, ze stanem faktycznym.

§ 11. Kontrola, o której mowa w § 10, odbywa się zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146).

§ 12. Podmioty, które wykorzystały przekazane im środki niezgodnie z celem ich przyznania, są obowiązane do zwrotu dysponentowi Funduszu równowartości przekazanych środków w terminie 30 dni od dnia wezwania do zwrotu.

§ 13. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem obowiązana jest do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń.

§ 14. W wypadku ustalenia, że osoba której udzielono pomocy wykorzystała ją niezgodnie z przeznaczeniem podmiot, który udzielił pomocy obowiązany jest do wezwania tej osoby do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej do zwrotu.

§ 15. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem i pomimo wezwania nie zwróciła jej równowartości traci prawo do dalszej pomocy, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie jej takiej pomocy.

§ 16. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin,

2) tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin,

3) warunki i tryb udzielania środków z Funduszu podmiotom, w tym w szczególności tryb przeprowadzania konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów na realizację powierzonych zadań,

4) szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu,

5) sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu

- uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz został utworzony.";

3) w art. 173 w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) udzielanie pomocy postpenitencjarnej,";

4) uchyla się art. 196a;

5) w art. 242 § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie się kwotę, pozostałą po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługującego składek na ubezpieczenie społeczne i kwoty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, stanowiącą podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.".

Art. 3. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.(8)) w art. 401:

1) w ust. 7 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.(9)).";

2) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele związane z ochroną środowiska.".

Art. 4. W sprawach, w których orzeczono nawiązkę lub świadczenie pieniężne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wykonania nawiązki i świadczenia pieniężnego stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 5. Instytucje, stowarzyszenia, fundacje lub organizacje społeczne, na rzecz których orzeczono środki finansowe z tytułu nawiązki lub świadczenia pieniężnego, są obowiązane przekazać Ministrowi Sprawiedliwości, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, sprawozdanie dotyczące wykorzystania tych środków za okres nierozliczony na dotychczasowych zasadach, zawierające informację o wysokości otrzymanych środków oraz ich rozliczenie ze wskazaniem celów, na które zostały wydane, a także do wyodrębnienia tych środków w ewidencji księgowej.

Art. 6. 1. Minister Sprawiedliwości może zlecić kontrolę prawdziwości danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 5. Ocenie Ministra Sprawiedliwości podlega również celowość i gospodarność wydatkowania przez te podmioty otrzymanych środków.

2. Kontrola może także dotyczyć spełnienia przez instytucję, fundację, stowarzyszenie lub organizację społeczną obowiązków, o których mowa w art. 5.

Art. 7. Prezesi sądów apelacyjnych są obowiązani, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, przekazać Ministrowi Sprawiedliwości zestawienie środków finansowych przekazanych w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. poszczególnym instytucjom, stowarzyszeniom, fundacjom lub organizacjom społecznym, w wyniku wyroków orzekających nawiązkę lub świadczenie pieniężne, zapadłych w sądach na obszarze danej apelacji.

 

Art. 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej staje się Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1, 6, 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2010 r.

Poniżej zdjęcie z wypadku, który miał miejsce w minioną niedzielę, w Zbrudzewie.

dsc_4270_03.07.2010r