Aktualności

UWAGA PRACA! - Nabór na stanowisko cywilne - Inspektora Zespołu Łączności i Informatyki

Data publikacji 09.07.2018

Komendant Powiatowy Policji w Śremie zatrudni pracownika Korpusu Służby Cywilnej na stanowisko Inspektora Zespołu Łączności i Informatyki.

 

OGŁOSZENIE NR 30363/2018

NAZWA I ADRES URZĘDU:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŚREMIE

ul. Mickiewicza 15, 63-100 Śrem

 

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI  W ŚREMIE

zatrudni kandydata na stanowisko

Inspektora

Zespołu Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Śremie

(pracownika Korpusu Służby Cywilnej)

Wymiar etatu: 1,0

Miejsce wykonywania pracy :        Komenda Powiatowa Policji w Śremie

ul. Mickiewicza 15

63-100 Śrem

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU PRACY:

 1. Administrowanie systemem informatycznym,
 2. Odbieranie poczty ze skrzynek komendanta,
 3. Rejestrowanie korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 4. Ewidencja i nadawanie uprawnień,
 5. Prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki,
 6. Wydawanie materiałów eksploatacyjnych,
 7. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych systemu informatycznego „SWOP” środki trwałe,
 8. Utrzymanie i zapewnienie łączności radiowej i telefonicznej,
 9. Korzystanie z dostępnych programów informatycznych, Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP), Internet oraz oprogramowania administracyjno–biurowego Microsoft Office (Word, Excel i in.) w tym wprowadzanie danych, sporządzanie wydruków, wyciągów, pism, tworzenie nowych druków, skanowanie i wysyłka pism pocztą elektroniczną itp.,
 10. Pomoc przy obsłudze informatycznej i administracyjnej dla komórek organizacyjnych, kryminalnej, prewencyjnej, wspomagającej na stanowisku kierowania w charakterze operatora sprzętu informatycznego i poligraficznego znajdującego się na tym stanowisku (ksero, skaner, edytor tekstu poprzez wykonywanie kserokopii dokumentów, opracowania graficzne, tworzenie i przetwarzanie różnych dokumentów), pod katem właściwego wykorzystania systemów,
 11. Dbanie o powierzone mienie i wyposażenie stanowisk,
 12. Bieżące naprawy i serwis komputerów i urządzeń peryferyjnych,
 13. Organizowanie samokształcenia, uczestniczenie w kursach i szkoleniach resortowych,
  w podstawowym zakresie, prowadzić instruktaż i szkolenia dla policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji,
 14. Archiwizacja i brakowanie dokumentów znajdujących się w Zespole Łączności i Informatyki,
 15. Współpraca z komórkami Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w zakresie spraw Łączności i Informatyki,
 16. Okresowe audyty stacji PSTD.

WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM PRACY:

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość obsługi programów komputerowych,
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • systematyczność i odpowiedzialność,
 • łatwość komunikowania się,
 • umiejętność organizowania pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych,
 • samodzielność,
 • kreatywność,
 • poświadczenie bezpieczeństwa.

INFORMACJE O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

charakter pracy: biurowa, 8 godzinna, jednozmianowa, w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 • życiorys (winien zawierać nr PESEL) i list motywacyjny, z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM,
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy składać w terminie 10 dni roboczych od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej  pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Śremie

ul. Mickiewicza 15

63-100 Śrem

INNE  INFORMACJE:

 • wynagrodzenie według mnożnika kwoty bazowej 1,220 ( 2 286,08 brutto + wysługa lat)
 • dokumenty można składać osobiście w KPP w Śremie lub przesłać pocztą (liczy się data stempla pocztowego)
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 28-15-325
 • zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni do siedziby Komendy Powiatowej Policji w Śremie, w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

Administrator danych osobowych : Komendant Powiatowy Policji w Śremie

Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.srem@po.policja.gov.pl

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

Informacje o odbiorcach danych: Komenda Powiatowa Policji w Śremie, tel. 61 28 15 325

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska).

/ MW / EK /